WWR - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635)

 

Wczesne wspomaganie rozwoju to zajęcia, których celem jest stymulacja rozwoju psychoruchowego (pobudzenie ruchowe, poznawcze, emocjonalne) dziecka niepełnosprawnego oraz jego społecznego rozwoju. To kompleksowa pomoc, mająca na celu usprawnianie dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także forma współpracy z rodziną dziecka.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny, odbywa się na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR) może być realizowane tylko w jednej placówce.

 

Wczesne wspomaganie to dodatkowa pomoc dla dziecka, która nie wyklucza jego udziału w wychowaniu przedszkolnym.

 

Beneficjentami zajęć są dzieci w wieku od 0 do 7 lat lub do chwili podjęcia obowiązku szkolnego, nie później jednak niż do ukończenia 8. roku życia.

 

 

Organizacja zajęć:

 

 • Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju organizujemy w wymiarze od 4 do 5 godzin w miesiącu, w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

 

 • Rodzice podpisują oświadczenie o tym, że dziecko nie korzysta z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce

 

 • Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i/lub jego rodziną

 

 • W przypadku dzieci, które ukończyły 3. rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2-4 dzieci

 

 • Zajęcia prowadzone są cyklicznie przez terapeutę określonej specjalności, zgodnie z ustalonym harmonogramem

 

 • O rodzaju zajęć realizowanych przez dziecko decyduje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 

 • Uwzględniając zalecenia wynikające z Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, jak również wskazania wynikające z postępowania diagnostycznego

 

 

Rodzaje prowadzonych zajęć w ramach Wczesnego wspomagania rozwoju:

 

 • Terapia Zaburzeń Rozwojowych

 

 • Terapia Zachowań Trudnych

 

 • Terapia psychologiczna

 

 • Terapia pedagogiczna

 

 • Terapia logopedyczna

 

 • Terapia neurologopedyczna

 

 • Integracja Sensoryczna

 

 • Rehabilitacja ruchowa, fizjoterapia (zajęcia wspomagające rozwój małej i dużej motoryki oraz zajęcia korekcyjne)

 

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

created by Słoneccy.pl