created by Słoneccy.pl

Terapia Pedagogiczna
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Stanowi ona swoistą interwencję wychowawczą, zmierzającą do spowodowania określonych zmian w zakresie sfery poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

 

W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziałuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.

 

CELEM terapii jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

 

Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej, liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów, by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfer poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

16 kwietnia 2020

<< Terapie