Logo

Perfect Facebook Like Box Sidebar

channel1.jpgpozostale.jpgpozostale1.jpgpozostale2.jpgprzedszkole.jpgprzedszkole1.jpgprzedszkole2.jpgprzedszkole3.jpg

 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2013 poz. 1257)

Wczesne wspomaganie rozwoju to zajęcia, których celem jest stymulacja rozwoju psychoruchowego (pobudzenie ruchowe, poznawcze, emocjonalne) dziecka niepełnosprawnego oraz jego społecznego rozwoju, to kompleksowa pomoc mająca na celu usprawnianie dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, to także forma współpracy z rodziną dziecka.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny, odbywa się na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawanej przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Wczesne wspomaganie to dodatkowa pomoc dla dziecka, która nie wyklucza jego udziału w wychowaniu przedszkolnym.

 

Beneficjentami zajęć są dzieci w wieku od 0 do 7 lat lub do chwili podjęcia obowiązku szkolnego, nie później jednak niż do 8 roku życia.

 

Organizacja zajęć:

• zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka w godzinach od 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku,

• rodzice podpisują oświadczenie o tym, że dziecko nie korzysta z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce,

• zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i/lub jego rodziną,

• w przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci,

• zajęcia prowadzone są cyklicznie przez terapeutę określonej specjalności, zgodnie z ustalonym harmonogramem i obejmują okres trzymiesięczny,

• o rodzaju zajęć realizowanych przez dziecko decyduje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, uwzględniając zalecenia wynikające z opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, jak również wskazania wynikające z postępowania diagnostycznego,

• po każdym cyklu następuje podsumowanie prowadzonej terapii,

• każde dziecko może korzystać z jednego lub kilku różnych cykli zajęć specjalistycznych.

  

Zadania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

• ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

• nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,

• opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,

• analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 

Rodzaje prowadzonych zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju:

• terapia psychologiczna,

• terapia pedagogiczna,

• terapia logopedyczna,

• integracja sensoryczna,

• rehabilitacja ruchowa (zajęcia wspomagające rozwój małej i dużej motoryki oraz zajęcia korekcyjne),

• zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

• trening umiejętności społecznych.

 

Regulamin do pobrania.