Logo

Perfect Facebook Like Box Sidebar

channel1.jpgpozostale.jpgpozostale1.jpgpozostale2.jpgprzedszkole.jpgprzedszkole1.jpgprzedszkole2.jpgprzedszkole3.jpg
 

REGULAMIN

 1. Płatność za zajęcia reguluje się przed zajęciami. Płatności można dokonać:
   • gotówką w Ośrodku
   • przelewem na konto:

  PKO Bank Polski 81 1440 1299 0000 0000 1532 9173
  Mały Człowiek S.C., ul. Waligóry 27, 03-019 Warszawa
  (w tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko uczestnika, nazwę formy zajęć oraz miesiąc, za który wpłata jest wnoszona).

 2. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc.
 3. Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla Dziecka Rodzic/Opiekun ustala z terapeutą. W tym celu zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej Dziecka, oraz do nie zatajania przed terapeutą jakichkolwiek informacji mogących mieć wpływ na decyzję, co do możliwości przeprowadzenia z Dzieckiem zajęć.

 4. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do: przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z Dzieckiem w domu, współdziałania w ramach zaplanowanej terapii (np. realizowanie domowego programu ćwiczeń), a także informowania terapeuty o podjętych równolegle innych oddziaływaniach terapeutycznych jakim poddawane jest Dziecko. W przeciwnym przypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za wyniki terapii. 
 5. Rodzice/Opiekunowie proszeni są o nie przyprowadzanie przeziębionych/chorych Dzieci na zajęcia i zobowiązani są do informowania terapeutów o zmianach dotyczących zdrowia Dziecka i natychmiastowego odbioru Dziecka, w przypadku zgłoszenia przez Ośrodek choroby Dziecka.
 6. Rodzice/Opiekunowie i Dzieci proszeni są o przynoszenie obuwia zmiennego na zajęcia.

 7. Przed zajęciami z fizjoterapii oraz terapii SI Dziecko zmienia ubiór lub przychodzi w stroju sportowym pozwalającym na swobodny ruch w czasie terapii.

 8. Rodzice/Opiekunowie mają prawo do uczestniczenia w zajęciach razem z Dzieckiem. Ze względu na wielkość pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia tylko jeden Rodzic/Opiekun uczestniczy w zajęciach z Dzieckiem. W sytuacji kiedy obecność Rodzica/Opiekuna wpływa negatywnie na jakość terapii, terapeuta ma prawo prosić Rodzica/Opiekuna o opuszczenie sali zajęć.
 9. Po zakończonych zajęciach Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności i nie sprawuje opieki nad Dziećmi.
 10. Przyprowadzanie i odbieranie Dziecka odbywa się punktualnie przez Rodziców/Opiekunów lub upoważnioną na piśmie do tego osobę. Spóźnienie się Dziecka na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie. Zostają skrócone o czas wynikający ze spóźnienia.
 11. Ośrodek nie zapewnia posiłków.
 12. Zapisy na zajęcia i odwołania odbywają się pod numerem Tel: 600 220 272.

 13. Zajęcia uznaje się za odwołane jeśli nastąpi skuteczne poinformowanie Ośrodka o odwołaniu (wyłącznie telefon i sms) w terminie nie krótszym niż 24h przed rozpoczęciem planowanych zajęć. Pozwoli to nam zaproponować czas zajęć innemu Dziecku. Brak zastosowania się do zasady 24h powoduje pobranie pełnej odpłatności.
 14. Sesje terapeutyczne odwołane z większym wyprzedzeniem zostaną odpracowane w ustalonym z terapeutą terminie.
 15. Sesja odwołana przez terapeutę/Ośrodek może zostać odpracowana. Za odwołane przez terapeutę zajęcia nie jest pobierana opłata.

 16. Ośrodek zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby terapeuty bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie się zajęć Ośrodek zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla uczestnika terminie.
 17. W niektórych zajęciach w Ośrodku uczestniczą stażyści.
 18. Należy liczyć się z tym, że podczas zajęć terapeutycznych ubrania Dzieci mogą ulec ubrudzeniu lub zniszczeniu poprzez mechaniczne zużycie, czy zabawę farbkami, mazakami itp.
 19. Za szkody materialne spowodowane przez Dziecko na terenie Ośrodka odpowiadają Rodzice/Opiekunowie.
 20. Sale terapeutyczne nie są miejscem swobodnych zabaw dzieci. W Sali terapeutycznej Dziecko może przebywać jedynie za zgodą i w obecności terapeuty.